'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gravferd

Beskrivelse

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kriterier/vilkår

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det.

Pris for tjenesten

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Samarbeidspartnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Lover

Se gravferdsloven §§ 9, 10 og 13 og kapittel 2. Se også folketrygdloven kap. 7 og prisopplysningsforskriften § 15.

Gravferdsloven
Folketrygdloven
Prisopplysningsforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

 • fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon, osv. 
 • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde
 • ordne transport av kisten
 • ordne papirer til skifterett, politi, Nav, osv.
 • annonsere dødsfallet
 • trykke sanger, salmer og takkekort
 • ordne blomster, dekorasjoner, kranser
 • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
 • sørge for melding til og oppgjør med Nav
 • ordne med minnesamvær
 • ordne med urnenedsettelse
 • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors/symbol og gravlykt   

Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av boligen med rydding og bortkjøring.

Ulike typer gravferd

Det finnes ulike typer gravferdsseremonier;kirkelig, humanistisk og andre tros- og livssynssamfunn.

- Den norske kirke 

- Humanetisk forbund

Informasjon om gravferd hos andre tros- og livssynssamfunn kan man finne hos de enkelte samfunn. Det er link til flere av disse hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn:

- Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Særskilt tilrettelagt grav

Noen gravskikker forutsetter at graven er spesielt tilrettelagt. For eksempel ønsker mange muslimer å gravlegges mot Mekka. I Hurum er det så langt ikke lagt tilrette for slik gravlegging. Dersom det er behov for tilrettelagt gravplass i annen kommune dekker kirkelig fellesråd denne kostnaden.

Askespredning 

Askespredning er det eneste alternativet til kiste- eller urnebegravelse på gravplass.

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet. Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år.

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Det gis ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt.

Mer informasjon om askespredning finner du hos Fylkesmannen

Klagemulighet

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Den som har ansvaret for gravferden, kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.