'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Automatisk fredete kulturminner

Hva er det

Som automatisk fredete kulturminner regnes alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år.

Eksempler på slike kan være faste som gravhauger, offerplasser, dyregraver eller bautasteiner, men også løse som sverd, pilspisser, smykker og mynter. Kulturminnene kan befinne seg på land eller under vann.

Funn?

Finner du en gjenstand du tror kan være eldre enn 1537 plikter du å melde fra til rette myndighet så fort som mulig (kulturminneloven § 13). Den rette myndighet er i Buskerud den regionale kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. De vil sørge for at gjenstanden blir videresendt for analyse, konservering og katalogisering.

Metallsøkere har langt større sannsynlighet for finne arkeologiske kulturminner enn folk flest. Buskerud fylkeskommune har derfor utarbeidet egne retningslinjer for de som utøver denne hobbyen i Buskerud.

Retningslinjer for metallsøkere i Buskerud 

Les mer om arkeologiske kulturminner hos Buskerud fylkeskommune.

Tillatelse til inngrep

Hvis du har et automatisk fredet kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme kulturminnet på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes melde fra til fylkeskommunen.

Dette gjelder ved for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, uthus, garasje med mer.

Både privatpersoner og bedrifter kan søke.

Riksantikvaren har utarbeidet retningslinjer.

Søknad sendes Buskerud fylkeskommune. Kontakt dem for mer informasjon og søknadsskjema.

Tilskudd til kulturminnetiltak

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke Buskerud fylkeskommune om tilskudd til kulturminnetiltak. Unntak fra dette er kulturminner og kulturmiljøer som staten eier. Tilskudd skal benyttes til å dekke merkostnader ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp, restaurering av fredete bygninger, store oppgaver av nasjonal verdi og tiltak i forbindelse med nye fredningssaker.

Les mer om ordningen hos Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune fordeler også tilskudd til verneverdige ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer. Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke

Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer.

Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til bevaring av verneverdige ikke-fredete bygninger og anlegg.

Les mer om ordningen hos Buskerud fylkeskommune.

Aktuelle lenker

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.Høsten 2009 ble deler av databasen Askeladden gjort allment tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet www.kulturminnesok.no. På Kulturminnesøk kan publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke.

 Kulturminnesøk