'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Revisjon av liste over verneverdige bygg

Hurum kommune sender på høring forslag til revidert liste over verneverdige bygg i henhold til pbl  Hurum, datert 31.7.18, ut på høring.

Revisjon av liste over verneverdige byggninger og anlegg (A-lista)

Hurum kommune justerer kommunens liste over verneverdige bygninger og anlegg (A-lista). Arbeidet var mer omfattende enn antatt ved oppstart i 2014 og har derfor tatt lenger tid enn planlagt.

I forbindelse med arbeidet er det gjennomført befaring av eiendommer oppført på nåværende liste, for å vurdere om de fremdeles skal ha status som verneverdige kulturminner. Enkelte bygninger og anlegg som ikke står på lista i dag er også til vurdering. Den nye verdien er gjennomgått i samarbeid med fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. 

Det foreslås å redusere liste over verneverdige bygg i Hurum fra ca 750 til 426 bygninger. Dette vil bidra til enklere saksbehandling, da færre bygg til ha behov for dispensasjon ved byggesøknader, samtidig som det vil bli enklere å opprettholde verneverdi for de bygningene som blir stående på listen. I listen innføres en ny kategori for «svært høy verneverdi» for 31 bygninger, 10 av disse er ikke på dagens liste. Bygninger med høy verneverdi fra registreringene i forbindelse med områderegulering for Rødtangen tas inn i listen. Bygninger som er fredet eller har pågående fredningssak synliggjøres i listen. Det er totalt 44 bygninger som ikke er på dagens liste som foreslås tatt inn i listen med hhv. svært høy og høy verneverdi.

I forbindelse medoppstart av arbeidet med områdereguleringen på Rødtangen har Buskerud fylkeskommune anbefalt at en del bygninger gis verneverdi. Disse er lagt inn med forslag om vern i vernelisten som nå ligger ute på høring, men er ikke synliggjort med enkeltverdier. Områdereguleringen for Rødtangen er fremdeles under arbeid. Som bakgrunnsinformasjon vedr. bygningene på Rødtangen, legges Buskeruds fylkeskommunes høringssvar ut her:

- Buskerud fylkeskommune: Del av Rødtangen - Hurum kommune - varsel om igangsetting av arbeid - høring av forslag til planprogram. 24.05.2012.

- Buskerud fylkeskommune: Del av Rødtangen - Hurum kommune - varsel om igangsetting av arbeid - høring av forslag til planprogram. 24.05.2012. Kart over området.

Vedtatt liste inngår som del av kommuneplanen, og gir kommunen nødvendig grunnlag for å ivareta disse kulturminnene, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 11-9 sjuende ledd.

Formannskapet vedtok i sak 68/18, 28.8.18, å legge forslag til liste over verneverdige bygg i Hurum, datert 31.7.18,
ut på høring. Høringsfristen gikk ut 26.11.18. Høringsinnspillene blir nå gjennomgått og skal til politisk behandling før vedtak.

Saksfremlegg til 1. gangs politisk behandling

Liste over verneverdige bygg med høy og særlig høy verdi (forslag til ny A-liste)

Liste over verneverdige bygg med medium og lav verdi (bygg som foreslås at ikke skal inn i ny A-liste)

Eventuelle merknader bes sendt:
Hurum kommune, Kultur og idrett, Nordre Sætrevei, 3475 Sætre eller e-postadresse:
postmottak@hurum.kommune.no

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges fram for politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Gjeldende liste over verneverdige bygg og anlegg i Hurum

Gjeldende verneliste ble vedtatt sammen med Kommunedeplan for kulturminner og -miljøer 31.10.06. I årene som er gått er flere bygg tatt ut med egne vedtak. Når arbeidet med å revidere listen over verneverdige bygg og anlegg i Hurum er fullført legges ny oppdatert liste her.

Gjeldende liste over verneverdige bygg og anlegg i Hurum (A-lista) 

Fredet - vernet - verneverdig

Disse begrepene er mye brukt i forbindelse med kulturminner, og blir ofte brukt om hverandre. Hos Riksantikvaren kan du lese om hva begrepene betyr: Riksantikvaren 

Tilskuddsordninger for å ivareta kulturminner

Det finnes flere muligheter for å søke om tilskudd til ivaretakelse av vernete kulturminner. Hva som kan få tilskudd avhenger av tilskuddgivers føringer og det enkelte prosjekt.

Kulturminnefondet  støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:
boplasser, hus og bygninger,båter og fartøyer, hageanlegg, kulturlandskap.
Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av en kombinasjon av føringer fra Klima- og miljødepartementets årlige tildelingsbrev, styrets utvalgte satsinger og administrasjonens egne prioriteringer. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid. 

Kulturminnefondet har sammen med Ladbruksdirektoratet utarbeidet en samleside med oversikt over andre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for vernede kulturminner.

Buskerud fylkeskommune gir også tilskudd til ikke-fredete kulturminner og miljøer.

Det anbefales at man tidlig i en prosjektfase tar kontakt med tilskuddsgiver dersom man ønsker å søke tilskudd. De fleste gir ikke tilskudd til påbegynte/gjennomførte prosjekter.