'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tjenester til flyktninger og innvandrere

Er du flyktning og ønsker å bo i Hurum?

Flyktninger som ønsker å bo i Hurum, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Kontakt IMDI:

Telefon: 24 16 88 00
Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no

For mer informasjon, gå til:

Hjemmesiden til IMDI 

Nettsider om integrering og mangfold 

Du som flyktning kan søke om pengestøtte til:

 • Aktivitetstilskudd til integrering i kultur og fritidsaktiviteter, der den enkelte flyktning kan søke om tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr, aktivitetsavgift og transportutgifter.
 • Hurum for alle, som kan tildeles holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i Hurum. Det oppfordres til samarbeid.

Søk om tilskudd til prosjekter som bidrar til integrering

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning i Hurum kommune kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

Kontakt NAV for å delta i introduksjonsprogrammet 

Mål med introduksjonsprogrammet

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
 • Økonomisk uavhengighet

Pengestøtte ved introduksjonsprogrammet

 • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad
 • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis
 • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad
 • Stønaden er skattepliktig

Norskopplæring

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere. 
 • Norskopplæring til kvinner som har barn (med barnepass) Ta kontakt med helsestasjonen.

Flyktningguide 

Har du fått oppholdstillatelse og har flyttet til Hurum kommune?

Via Frivillighetssentralen kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet. Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Se mer om:

Verge for enslige mindreårige flyktninger

Fylkesmannens vergemålsportal 

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk. Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen. Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeide i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser: workinnorway.no