'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjemmetjenester

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre  -   Tlf: +47 32 79 71 00  -

Hjemmesykepleietjenesten

jobber for å gi trygghet, verdighet og omsorg til de som p.g.a. høy alder, sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp i hjemmet. Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmetjenesten tilbyr:

Hvem kan søke om hjemmesykepleie?

Vi tilbyr nødvendig helsehjelp til deg som trenger det, om du bor eller oppholder deg i kommunen. Tjenesten er for alle aldersgrupper.

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Du kan søke om tjenesten om du har et hjelpebehov p.g.a. sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Det kreves egenbetaling for:

  • Transport dagtilbud
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm

 Vi legger vekt på:

  • At brukeren skal kunne bo i eget hjem med trygghet så lenge det er den beste løsningen
  • Et godt tjenestetilbud med aktiv brukermedvirkning
  • Dyktige tjenesteytere som viser respekt for enkeltmennesker, er innstilt på å finne de beste løsninger, og som samarbeider for å sikre den enkelte riktig tjeneste

Saksgang

Alle nye henvendelser skal gå via Tjenestetildelingskontoret, som gjør en vurdering av ditt behov for helsehjelp.

Søknad om tjenester som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagtilbud og trygghetsalarm utredes av Tjenestetildelingskontoret, og behandles i et ukentlig møte i Tiltaksteamet.

Før saken behandles, vil vi i samarbeid med søker finne frem til nødvendige tiltak den enkelte har behov for.