'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rehabilitering og korttidsopphold

Hurum kommune, Brukerkontoret  -  Nordre Sætrevei 1. 1375 Sætre

Rehabilitering – korttidsopphold er et tilbud til brukere med behov for rehabilitering. Vi har 9 plasser på Rehab, Filtvet helsetun. Her er det fokus på å gjenvinne tapt funksjon. Vi har en tverrfaglig sammensatt gruppe.

Hvem kan søke?

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Kriterier for å få tjenesten:

  • Du må ha et faglig begrunnet behov for rehabilitering
  • Du må være motivert for trening
  • Du må kunne delta i utvikling av mål for oppholdet

Pris

Kommunen kan kreve betaling av beboeren. Beløpet er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer). Prisen fastsettes av departementet, og kan endres.

Søk om rehabilitering

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Om du har spørsmal ang. søknadsprosessen kan du hendvende deg til kommunen.

Hurum kommune, Tjenestetildelingskontoret, Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Tlf: 32 27 83 85

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Du vil bli kontaktet for et hjemmebesøk for å kartlegge din situasjon og ditt behov for korttidsopphold.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, vil du motta skriftlig begrunnelse. Du vil samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. Fortløpende. Det er tildeling av tjenester hver tirsdag.

Klagemulighet

Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen. Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.