'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering - et forebyggende og rehabiliterende tankesett

Helse Norge vil i årene som kommer stå ovenfor store utfordringer:
• Fremme helse, aktivitet og deltagelse hos en større andel eldre
• Forebygge livsstilssykdommer
• Gjennomføre samhandlingsreformen
• Gjennomføre holdningsendring i befolkningen og helsetjenesten fra behandlings- og kompenserende kultur til mestringskultur

Dette krever nødvendige endringer i helse- og velferdstjenestene og hverdagsmestring kan være et av flere tiltak for å bidra til økt aktivitet og bedre helse.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen. Brukermedvirkning og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltagelse står sentralt. Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i innbyggers ønsker og individuelle mål og starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»

En eldre dame i eplehage sammen med sin familie


Hverdagsrehabilitering i Hurum kommune

I henhold til sentrale føringer innføres Hverdagrehabilitering i Hurum kommune. Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, intensiv rehabiliterende og forebyggende tjeneste. Det går ut på at du som hjemmeboende får opptrening hjemme i de daglige aktivitetene som betyr mest for deg å kunne gjøre selv. Vårt tverrfaglige team kartlegger din funksjon og foretar målformulering for å sikre at det er dine mål som står i fokus i rehabiliteringen.

Hvem er våre brukere?

Hverdagsrehabilitering er et tilbud for deg som bor hjemme og nylig har fått et funksjonstap, og som opplever utfordringer i hverdagen på grunn av dette. Du må ha et ønske om å mestre din hverdag og være motivert til å gjøre en egeninnsats. Det forventes av den enkelte at det trenes på egenhånd ut fra det som er mulig og forsvarlig.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vårt tverrfaglige team vil etter et vurderingsbesøk se om du er aktuell som bruker av tjenesten. Deretter vil vi foreta en kartlegging av din funksjon. Vi vil bistå deg gjennom en målsettingsprosess for at du skal komme frem til gode mål for rehabiliteringen. Deretter setter vi opp en treningsplan sammen med deg, denne skal gjelde både for treningen sammen med en fra teamet og for deg når du skal trene på egenhånd. Etter en 6 ukers intensiv treningsperiode evaluerer vi mål og retester funksjon for å kunne måle eventuell fremgang.

Hvem er vi?

Hverdagsrehabiliteringsteamet er tverrfaglig sammensatt og består av en ergoterapeut, en sykepleier, en hjemmetrener og en fysioterapeut. Vi ønsker å bistå deg i treningen mot en mer selvstendig hverdag med økt mestringsfølelse. 

Hverdagsmestringsteamet poserer foran rådhuset

Fra venstre: Bente Strand, hjemmetrener, Anette E. Hetland, koordinator og ergoterapeut, Vigdis Watn, fysioterapeut, og Svetlana Ssanova, sykepleier.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt:

Koordinator og ergoterapeut Anette E. Hetland 
Telefon: 32 27 82 92 eller e-post: anette.egelandsdal.hetland@hurum.kommune.no

Filtvet Helsetun
Bjørnstadveien 2 
3480 Filtvet