'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi til barn og unge

Vi er en forebyggende helsetjeneste og vi arbeider med barn og unge i alderen 0-20 år som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Tjenesten er gratis.

Det kan være barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med utviklingsforstyrresler, kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske sykdommer eller ortopediske sykdommer, hjerte- lungeproblematikk eller psykiske vansker.

Andre typer skader/behandling kontakes privatpraktiserende fysioterapeutene

Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.link?

Hvordan henvise?

Tjenestetilbudet krever ikke henvisning fra lege.

Foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise.

Vi er et lavterskeltilbud

Det kreves samtykke fra den berørte eller foresatte.

Skriftlig henvisning sendes på eget henvisningsskjema pr. post til helsestasjonen.

Fysioterapitjenesten tilbyr 

På helsestasjonen:
 • Undervisning, råd og veiledning om barns motoriske utvikling, bruk av utstyr og trening for mødre.
 • Vurdering og oppfølging av barn ut fra ulike problemer innen motorisk utvikling, feilstillinger i ledd, rygg og nakke, skader og funksjonshemninger.
 • Råd til foreldre, samt henvise om behov til spesialist-helsetjenesten sammen med lege og helsesøster.
 • For barn med spesielle behov har tjenesten tilbud om bassenggruppe i oppvarmet vann
I barnehagene:
 • Råd og veiledning til barnehagens personale for å fremme fysisk aktivitet og god helse
 • Individuell vurdering og oppfølging ut fra barnets behov
På skolene:
 • Råd og veiledning til lærerne, skolens personale forøvrig, elevene og foreldre/ foresatte
 • Fremmer fysisk aktivitet og god helse gjennom informasjon individuelt og i forbindelse med foreldremøter og undervisning i klasser
 • Individuell vurdering ut fra henvendelse fra lærere i samråd med foreldre, ut fra problemer innen fin- og/eller grovmotorikk, feilstillinger i ledd, rygg eller nakke, psykiske plager eller muskel/ skjelett plager
 • Individuell tilpassing av arbeidsplass ved behov
 • Har bevegelsesgrupper i samarbeid med skolens personale

De forskjellige tilbudene består av:

Kartlegginger

Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet.

Vi starter oftest  med foreldresamtaler og kartlegger hvordan fysisk og kognitiv funksjon, sammen med omgivelsene, påvirker barn og unges funksjonsmuligheter.

Eksempler på dette kan være kartlegging av fin- og grovmotorisk funksjon. Et annet eksempel er kartlegging og observasjon av barnets aktiviteter i samspill med omgivelsene hjemme og i barnehage/ skole. Eller det kan være testing av barnets grov - og / eller finmotoriske ferdigheter.

Vil tilbyr  veiledning til barnet selv, foreldre eller andre pårørende

Samarbeidspartnere som annet helse - eller pedagogisk personell mottar også råd og veiledning

Eksempler kan være hvordan barnehage og skolemiljø best mulig kan tilrettelegges for fysisk aktivitet og hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet sitt hjemme. Gi råd om forslag til aktiviteteter barnet kan drive med på fritiden.

Et annet eksempel kan være veiledning i forhold til stimulering / trening i barnehage og skole 

Trening og stimulering

Vi gir barnet trening og stimulering for å utvikle motoriske ferdigheter

Det kan være stimulering av for eksempel balanse og styrke. Det kan også være  læring og øvelse på konkrete aktiviteter som er viktig for barnet.

Tilbud kan gis i grupper eller individuelt. Intensitet varierer etter behov. 

Tilrettelegging

Vi legger tilrette for at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet og i barnehage eller på skolen.

Det kan være behov for tilrettelegging slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Vi har ansvar for å søke, utprøve og tilpasse bevegelseshjelpemidler.

Vi kan også tilpasse aktiviter til det enkelte barnet. Et barn med funksjonsvansker har behov for at vanskelighetsgrad tilpasses det nivået barnet er på. Dette kan gjøres ved å finne frem til alternative metoder for å utføre en aktivitet eller å forenkle selve aktiviteten

Nyttige linker

http://www.stfas.no/ Sætre trim og fysioterapi

kommunal fysioterapi - og ergoterapitjeneste 

http://toftefysikalske.no/

                                             

 

 

Fysioterapi for barn og unge

Besøksadresse:

Filtvetveien 2
3480 Filtvet

Telefon: 32 27 80 80

Kontaktperson: Janne Olaussen

Tittel: Barnefysioterapeut

Telefon: 416 25 426

Kontaktperson: Sarah Martin

Tittel: Psykomotorisk fysioterapeut

Telefon: 468 44 385