'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Foreslår å redusere antall verneverdige bygg

Hurum kommune sender på høring forslag til revidert liste over verneverdige bygg med høringsfrist 26. november.

Hurum kommune ønsker å justere liste over verneverdige bygninger og anlegg. I forbindelse med arbeidet er det gjennomført befaring av eiendommer oppført på nåværende liste, for å vurdere om de fremdeles skal ha status som verneverdige kulturminner. Enkelte bygninger og anlegg som ikke står på lista i dag også til vurdering.

- Det viser seg at flere av byggene som står på lista i dag er verdivurdert for høyt. Den nye verdien er gjennomgått i samarbeid med fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune, forteller fagleder for kultur og idrett, Hilde Nygaard Ihle.

Kommunen foreslår å redusere liste over verneverdige bygg fra ca. 750 til 426 bygninger. Dette vil bidra til enklere saksbehandling, da færre bygg vil ha behov for dispensasjon ved byggesøknader, samtidig som det vil bli enklere å opprettholde verneverdi for de bygningene som blir stående på listen.

Det innføres også en ny kategori for «svært høy verneverdi» for 31 bygninger, 10 av disse er ikke på dagens liste. Bygninger med høy verneverdi fra registreringene i forbindelse med områderegulering for Rødtangen tas inn i listen. Bygninger som er fredet eller har pågående fredningssak synliggjøres også i listen. Det er totalt 44 bygninger som ikke er på dagens liste som foreslås tatt inn i listen.

Formannskapet vedtok 28. august å legge forslag til oppdatert liste over verneverdige bygg i Hurum ut på høring. Høringsfristen er satt til 26. november. Se forslag til ny liste her.

Eventuelle merknader bes sendt til:

Hurum kommune, Kultur og idrett, Nordre Sætrevei, 3475 Sætre
eller til e-postadresse: postmottak@hurum.kommune.no 

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges fram for politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.