Hva kan vi hjelpe deg med?

Foreslår å bygge nytt omsorgsbygg på Filtvet

Rådmannen i Hurum innstiller Skoglundveien som den beste plasseringen for det nye omsorgsbygget.

I sin innstilling som ble lagt frem for formannskapet tirsdag kveld, anbefaler rådmannen i Hurum kommune, Lars Joakim Tveit, å bygge det nye omsorgsbygget i Skoglundveien på Filtvet.

Rådgivningsfirmaet COWI har på oppdrag fra Hurum kommune gjennomført en mulighetsstudie for å kartlegge hvor det nye omsorgsbygget i Hurum bør ligge. COWI vurderte fire tomtealternativer ut ifra forhold som miljø, regulering, økonomi, infrastruktur og mulig fremdrift. Rapporten fra rådgivningsfirmaet foreslår to alternative lokaliseringer for det nye omsorgsbygget: Grytnes og Filtvet, der Skoglundveien på Filtvet fremheves som det beste alternativet.

- I rapporten til COWI står det at Skoglundveien ser ut til å være det tryggeste alternativet med tanke på framdrift. På Grytnes er det knyttet usikkerhet til avklaringer i forhold til både ny skole, adkomstvei og kulturminner, sier prosjektleder i Hurum kommune, Karen Sannes.

Rådmannen tilslutter seg COWIs anbefaling og innstiller derfor Skoglundveien som den beste plasseringen for det nye omsorgsbygget.

- I Skoglundveien på Filtvet vil det nye omsorgsbygget få god beliggenhet i grønne omgivelser, det vil ligge nær kollektivtilbudet og gi den kvaliteten som er beskrevet i den helsefaglige anbefalingen som ble utarbeidet våren 2016. Fremdriftsplanen gjør at vi også kan få investeringsmidler fra Husbanken, forteller Sannes.

Innstilling:
1. Nytt omsorgsbygg planlegges bygget i Skoglundveien, Filtvet.
2. Bygget skal inneholde 110 sengeplasser/omsorgsboliger, og skal være innflyttingsklart 2020/2021.
3. Bygget vil erstatte funksjonene på Filtvet helsetun, de bemannede omsorgsboligene på Filtvet helsetun, Klokkarstua helsetun samt dagens omsorgsboliger for demente. Det vil også erstatte dagens dag/kveldssenter, kommunens felles kjøkken og base for hjemmetjenesten.
4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om kjøp av tomt, iverksette reguleringsprosessen, prosjektering av bygg og igangsette et forprosjekt.
5. Det legges frem egen sak om finansiering av prosjektet.
6. Det legges frem egen sak vedrørende etterbruk av eksisterende bygningsmasse.

Saken skal opp til politisk behandling for endelig vedtak i kommunestyret 13. juni.