'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Årsregnskap og årsmelding til politisk behandling

Hurum kommunes driftsregnskap for 2017 gjøres opp med et driftsresultat på 9,8 millioner kroner.

Høyere skatteinntekter, reserver på pensjon og finans, sammen med god budsjett- og virksomhetsstyring er de viktigste årsakene til det positive resultatet. God virksomhetsstyring er nødvendig for at kommunen skal kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene som gis. Hurum kommune har mange dyktige ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre brukere. Som rapportert i 2017 ligger de største økonomiske utfordringer innenfor helse og omsorg.


Skatteinntektene i Hurum kommune ble 6,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det er ikke budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond, så dermed utgjør regnskapsmessig mindreforbruk 9,8 millioner kroner. Dette er midler som kommunestyret vil bestemme bruken av ved behandlingen av årsregnskapet.


Hurum kommune har de siste årene hatt gode resultat, og har nå bygget opp disposisjonsfondet. Dersom mindreforbruket for 2017 avsettes til disposisjonsfond vil fondet utgjøre 62,5 mill.kr. (9,4 % av driftsinntektene). Fondsoppbyggingen er viktig og nødvendig for at kommunen skal kunne avsette midler til egenkapital for å finansiere fremtidige investeringer.

Skjermdump av forsiden på Hurum kommunes årsmelding 2017 på nett

Regnskap og årsmelding behandles i formannskapet 5. juni og i kommunestyret 12. juni.

Årsregnskap 2017

Årsmelding 2017

Kommunens årsmelding for 2017 finnes også som en digital utgave.