'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i gang

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 er lagt ut til offentlig ettersyn.

For å klargjøre kommuneplanprosessen skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram. I denne omgang skal kommuneplanens samfunnsdel utarbeides. Arbeidet med arealdelen igangsettes først i 2020 og vil bli varslet senere.

Formannskapene i Asker, Røyken og Hurum har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram bygger på et bredt politisk og faglig grunnlag. Fellesnemdas tre oppnevnte underutvalg har gitt føringer for programmets valg av satsingsområder, som vil bli utredet og videreutviklet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Frist for å gi innspill og råd til planprogrammet og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 20. mars 2019. Forslag til planprogram og tilhørende saksdokumenter samt informasjon om hvor du kan sende inn dine innspill finner du her.

Informasjon om kommuneplanarbeidet vil bli lagt ut på nyeasker.no.