'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

9,8 millioner kroner i netto driftsresultat

Årsregnskapet for 2017 er oversendt revisjon. Driftsregnskapet gjøres opp med et driftsresultat på 9,8 millioner kroner.

- Vi er fornøyde med fjorårets økonomiske resultat, sier kommunalsjef for økonomi, Inger-Lise Gjesdal. Hun ønsker å fremheve det gode arbeidet som gjøres i kommunenes virksomheter. Hurum kommune har mange dyktige ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre brukere.

Høyere skatteinntekter, reserver på pensjon og finans, sammen med god budsjett- og virksomhetsstyring er de viktigste årsakene til det positive resultatet. God virksomhetsstyring er nødvendig for at kommunen skal kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene som gis. Som rapportert i 2017 ligger de største økonomiske utfordringer innenfor helse og omsorg.

Skatteinntektene i Hurum kommune ble 6,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2017 kun gir ekstra inntekt for året 2017, og i liten grad vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2018 og fremover. Det er ikke budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond, så dermed utgjør regnskapsmessig mindreforbruk 9,8 millioner kroner. Dette er midler som kommunestyret vil bestemme bruken av ved behandlingen av årsregnskapet.

Hurum kommune har de siste årene hatt gode resultat, og har nå bygget opp disposisjonsfondet. Dersom mindreforbruket for 2017 avsettes til disposisjonsfond vil fondet utgjøre 62,5 mill.kr. (9,4 % av driftsinntektene). Fondsoppbyggingen er viktig og nødvendig for at kommunen skal kunne avsette midler til egenkapital for å finansiere fremtidige investeringer.

Videre behandling

Regnskapet er sendt revisjonen og vil bli behandlet i kommunestyret 12. juni, sammen med årsmeldingen for 2017. Formannskapet orienteres om resultatet i møte 20. februar.